woensdag 3 oktober 2018

Algemene ledenvergadering

Voorzitter Fred van Wieringen mocht deze avond het merendeel van de leden verwelkomen. Hierdoor werden de eventueel genomen besluiten ook wel rechtsgeldig. De vergadering zelf duurde, relatief gezien, toch langer dan in eerste instantie verwacht. Er werd ruimschoots aandacht besteed aan de diverse punten, waardoor een korte pauze ook graag werd aanvaard.

Het begin van de avond, met behandeling van de notulen van de vorige ALV en het bespreken van de verschillende jaarverslagen, vergde niet al te veel tijd. Maar de penningmeester en ook wel de kascommissie hadden wat meer tijd nodig. Immers, als bij ons Nederlanders iets niet gratis is, dan willen we graag het naadje van de kous weten! Maar gelukkig kon alles naar tevredenheid worden opgelost en werd - zoals haast altijd gebruikelijk - het bestuur decharge verleend. Ook de begroting kon de goedkeuring verdragen, helemaal nadat bleek dat de contributie voor het komende seizoen niet zou worden verhoogd.
Na de pauze werd uitgebreid gediscussieerd over de nieuw voorgestelde reglementen, waarbij het oneven zijn en het extra aanwezigheidspunt de boventoon voerden. Wat het oneven zijn betreft, hier werd het voorstel gedaan om - net al als er bij een aantal verenigingen gedaan word - degene, die als oneven zijnde wordt aangewezen, toch wel een partij te laten spelen, dan echter tegen de andere ook aanwezige leden. Die andere leden mogen dan, als ze daar even gelegenheid voor denken te hebben, een zet doen aan het bord van de oneven speler. Voor die partij gelden de bekende regels, ook wordt er met een klok gespeeld. De partij wordt ook normaal meegenomen in de ranglijst, waarbij "de andere leden" worden aangegeven als "De Pionier". Bij die andere verenigingen kende dit systeem positieve commentaren, we zijn benieuwd hoe het bij ons zal bevallen!
Een aantal jaren geleden werd er een zogenaamd aanwezigheidspunt ingevoerd, die om te proberen de opkomst te verbeteren. Het punt werd pas na de slotronde bij ieders saldo bijgeteld, wat al enkele keren tot onverkwikkelijke situaties had geleid, zoals het feit, dat iemand bij de eindstand als groepskampioen stond aangegeven, dan echter bij het bijtellen van de aanwezigheidspunten iemand anders met de prijs ging lopen omdat hij/zij vaker aanwezig was geweest. Het bestuur stelde voor om dit punt nu met onmiddellijke ingang er bij te tellen. Maar (een deel van) de vergadering wilde nog een stapje verder gaan en dat hele aanwezigheidspunt afschaffen. Na discussie en stemming wordt het nu inderdaad afgeschaft.
Nog een belangrijk punt was de deelname aan de RSB-competitie. Het bestuur had, in eerste instantie, voorgesteld om 2 achttallen en 2 viertallen in te schrijven, maar toen bleek dat er zich twee spelers direct terugtrokken, werd dit voorstel gewijzigd in het bespreken van de mogelijkheid tot het inschrijven van een tweede viertal. Daarbij zou het dan een moeilijk punt worden om daar een teamleider voor te vinden. Na enig heen- en weer gepraat werd tenslotte besloten slechts één viertal in te schrijven.
Verder niets meer aan de orde komend sloot Fred de vergadering, hopend op een gezellig en succesvol nieuw seizoen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten